خوش آمدید

بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه پیوندپاک مفتخراست که پانزدهمین سال فعالیت خودرادرزمینه احیاءسنت حسنه ازدواج وارائه مشاوره های لازم دراین خصوص،اعلام نماید. خدای متعال راشاکریم که دردرطول این مدت توفیق یافته ایم واسطه صدها موردازدواج موفق گردیم. ازآنجا که رعایت احکام وموازین شرعی ازدواج مهمترین دغدغه مابوده وهست،تمامی خدمات مشاوره ای ،زیرنظراستادپورپاک ،مدرس محترم حوزه ودانشگاه ارائه می گردد. بدون شک،درامرمقدس ازدواج اصل اولیه ازدواج دائم است اما درمواردی که به دلایل منطقی وصحیح نیازبه ازدواج موقت وجود داشته باشد،خدمات مشاوره ای ارائه می گردد. درمواردازدواج موقت،جهت رعایت کامل مسائل بهداشتی،وایمنی ازبیماریهای مقاربتی،با چندین مرکزمعتبربهداشتی زیرنظرسازمان بهزیستی کشوردرارتباط مستمرودائمی هستیم.

چگونه درسایت ثبت نام کنم؟

اقایان پس ازواردکردن نام وشهرت خود(حقیقی یامستعار)شماره همراه راواردمی نمایندوسپس یک رمزعبوربه دلخواه خودکه شش رقمی باشدراواردمیکنندوسپس ان رمز رادوباره واردمی کرده،گزینه ثبت نام رامی زنند. پس ازانجام ثبت نام وورودبه سایت دربالای صفحه سمت راست کدعضویت دیده می شود زیرکدعضویت،سه گزینه ازدواج دائم،ازدواج موقت،وبانوان یائسه وجودداردکه اقایان می توانندباانتخاب آن ازمشخصات بانوان مطلع شوندوسپس هرموردراکه باشرائط خودمطابق یافتنندپس ازپرداخت هزینه(یکصدهزارتومان)شماره تماس ایشان راازخانم صبوری(منشی دفتر)دریافت می کنند.09128950507هرروزکاری ازساعت ۳تا۶بعدازظهر

قابل توجه آقایان

۱.آقایان درمرحله ثبت نام اینترنتی هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنندو پس ازثبت نام،می توانند مشخصات عمومی خانمها مانندتاریخ تولد،تحصیلات،ویژگیهای ظاهری و...رابررسی نمایند. نکته مهم: مبلغ مهریه ماهیانه باسه صفرثبت شده مثلا7000یعنی هفت میلیون تومان برای مدت یک ماه عقدموقت. برای خانم های یائسه بادوصفر ثبت شده مثلا400یعنی چهارصدهزارتومان برای مدت زمان یک ساعت عقد. البته درازدواج دائم ویژگیهای بیشتری رابررسی می کنندمانندشاغل یاخانه داربودن،،وجودیاعدم ازدواج قبلی،ودرصورت ازدواج قبلی ،داشتن یا نداشتن فرزند ،شرایطی که خانم برای ازدواج مورد نظر داردو.... پس ازبررسی کامل،وانتخاب یک یاچندمورد،مبلغ یکصدوپنجاه هزارتومان بابت دریافت شماره تماس ایشان وملاقات حضوری پرداخت می شود. ۲.درمواردازدواج دائم،درصورتی که طرفین به توافق برسند،هریک مبلغ سیصد هزارتومان بابت حق مؤسسه پرداخت می نمایند. ۳.برطبق تعریف اولیه مؤسسه،درازدواج موقت مدت عقدیک ماه،وتعدادملاقاتها هشت جلسه،وزمان هرملاقات یک ساعت ونیم است.البته طرفین درصورت تمایل می توانند به گونه دلخواه باهم توافق نمایند. ۴.درازدواج موقت،پس ازپایان عقددرصورتی که طرفین مایل باشند،می توانندعقدرابا مدت ومهریه دلخواه،تمدیدنمایند،البته بااطلاع مؤسسه. ۵.درمواردازدواج موقت درصورتی که طرفین به توافق برسند،تمام مبلغ مهریه بعلاوه یکصدهزارتومان حق دفتربه حساب مؤسسه واریزشده،وسپس خطبه عقدشرعی توسط حاج آقای پورپاک(حضوری یاتلفنی)جاری می شودومهریه به تدریج حساب خانم واریز می گرددمگراینکه آقا باضمانت خودشان دستورپرداخت تمام مهریه رابدهندکه دراین صورت کامل به حساب خانم واریز می گردد ۶.وامابانوانی که پنجاه سال قمری،یعنی چهل وهشت سال وشش ماه شمسی تمام( پنجاه سال قمری کامل) دارندو اصطلاحا یائسه محسوب می شوندازآنجا که لازم نیست پس ازعقدموقت،عده نگه دارندیعنی مدتی صبرکنند،بنابراین درصورت تمایل می توانندمدت عقدرایک ساعت قراردهند. درصورت توافق باخانم های یائسه،مبلغ مهریه نقدابه خودخانم پرداخت،وصیغه شرعی توسط او جاری شده،وهزینه دیگری به مؤسسه پرداخت نمی شود ۷. جهت حفظ حریم خصوصی بانوان محترم،درصورت ثبت نام ازدواج دائم نام وشهرت ایشان محفوظ وفقط کدعضویت ایشان برای آقایان قابل مشاهده خواهدبود.وبانوانی که جهت ازدواج موقت ثبت نام می کنند،بانام مستعارمعرفی می گردند. ۸.درصورت نیاز،دفترچه عقدنامه شرعی باعکس ومهربرجسته برای زوجین توسط حاج آقا پورپاک صادرمی گرددکه قابل ارائه به پلیس امنیت وهتل ومسافرخانه می باشد. ۹.آقایان محترم که جهت ارائه خدمات وجهی راواریزمی نمایند،درصورت بروزهرنوع مشکل یااختلال درانجام خدمات،می توانند دربخش شکایات وب سایت مشکل رامطرح نمایندتادراسرع وقت اقدام به رفع آن گردد.

قابل توجه بانوان

۱.به لحاظ رعایت کامل مسائل قانونی وشرعی،ثبت نام ازبانوان حضورا به همراه اصل شناسنامه وکارت ملی انجام می گردد.(09123988217 حاج آقاپورپاک جهت تعیین وقت مصاحبه حضوری) ۲.بانوان گرامی مطلقاهزینه ای جهت ثبت نام ازدواج موقت پرداخت نمی کنند. ۳.درمواردازدواج دائم،درصورتی که طرفین به توافق برسند،هریک مبلغ دویست هزارتومان بابت حق مؤسسه پرداخت می نمایند. ۴.درمواردازدواج موقت درصورتی که طرفین به توافق برسند،ده درصدازمهریه به مؤسسه تعلق می گیرد. ۵.برطبق تعریف اولیه مؤسسه،درازدواج موقت مدت عقدیک ماه،وتعدادملاقاتها هشت جلسه،وزمان هرملاقات دوساعت است.البته طرفین درصورت تمایل می توانند به گونه دلخواه باهم توافق نمایند. ۶.درازدواج موقت،پس ازپایان عقددرصورتی که طرفین مایل باشند،می توانندعقدرابا مدت ومهریه دلخواه،تمدیدنمایند،البته بااطلاع مؤسسه. ۷.درمواردازدواج موقت درصورتی که طرفین به توافق برسند،تمام مبلغ مهریه بعلاوه پنجاه هزارتومان حق دفتربه حساب مؤسسه واریزشده،وسپس خطبه عقدشرعی توسط حاج آقای پورپاک(حضوری یاتلفنی)جاری می شودومهریه به تدریج حساب خانم واریز می گرددمگراینکه آقا باضمانت خودشان دستورپرداخت تمام مهریه رابدهندکه دراین صورت کامل به حساب خانم واریز می گردد ۸.وامابانوانی که پنجاه سال قمری،یعنی چهل وهشت سال وشش ماه شمسی تمام( پنجاه سال قمری کامل) دارندو اصطلاحا یائسه محسوب می شوندازآنجا که لازم نیست پس ازعقدموقت،عده نگه دارندیعنی مدتی صبرکنند،بنابراین درصورت تمایل می توانندمدت عقدرایک ساعت قراردهند. درصورت توافق باخانم های یائسه،مبلغ مهریه نقدابه خودخانم پرداخت،وصیغه شرعی توسط او جاری شده،وهزینه دیگری به مؤسسه پرداخت نمی شود ۹. جهت حفظ حریم خصوصی بانوان محترم،درصورت ثبت نام ازدواج دائم نام وشهرت ایشان محفوظ وفقط کدعضویت ایشان برای آقایان قابل مشاهده خواهدبود.وبانوانی که جهت ازدواج موقت ثبت نام می کنند،بانام مستعارمعرفی می گردنند.